Anunțuri:

Admitere în învățământul universitar de masterat- 2018

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din Universitatea POLITEHNICA din București organizează, în anul universitar 2018-2019, concurs de admitere la trei specializări/ programe de studiu de masterat acreditate:

Înscrierea pentru sesiunea iulie se va derula în intervalul 2 iulie -11 iulie 2018, orele 9.00-15.00.

În fișa de înscriere, fiecare candidat se va înscrie la un singur program de master (opțiunea primară), dar va putea opta suplimentar și pentru oricare din celelalte programe oferite de DFCD-SSU (opțiuni secundare).
Recomandăm fiecărui candidat să își realizeze o ierarhizare și completare atentă a tuturor programelor de master de care este interesat! Opțiunile nu pot fi modificate/ adăugate ulterior.

Taxa pentru sesiunea iulie este de 50 lei. Plata taxei de înscriere se face la secretariatul DFCD-SSU - BN 313. Sunt scutiţi de taxă: orfanii de ambii părinţi, copiii proveniţi din case de copii sau centre de plasament, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, copiii personalului didactic şi ai salariaţilor UPB precum şi salariaţii UPB.

 CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:

 Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:

a) fişa de înscriere tip, obţinută de la secretariatul DFCD-SSU;

b) două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

c) diploma de bacalaureat, în original;

d) diploma de licenţă/ inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2018 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/ licenţă);

e) foaia matricolă/ suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/ inginer;

f) certificatul de naştere, în copie simpla, însoțită de original pentru conformitate;

g) adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

h) certificatul de căsătorie, în copie simplă însoțită de original pentru conformitate (dacă este cazul);

i) buletin/ carte de identitate, în copie;

j) chitanţa de plată a taxei de admitere (50 lei), obţinută de la secretariatul DFCD-SSU.

 INTERVIU: 12 iulie 2018, ora 10,00 (salile vor fi comunicate la avizierul Departamentului).


Informații privind examenele de obținere a gradului didactic II în învățământul preuniversitar - sesiunea august 2018

Condițiile pentru participarea la examenul de gradul didactic II sunt prevăzute în OM 5561/2011 cu completările ulterioare (OM 3129 / 2013) și adresa MEN nr. 47077 / 28.05.2013).

PROBELE DE EXAMEN:

  • test Metodica specialității – 30 august, ora 9,30, CATEDRELE DE SPECIALITATE;
  • proba orală de Pedagogie – 31 august, ora 9.30, sala BN 315, corp BN, etaj 3.

PROGRAMELE DE PERFECŢIONARE: