Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane este o structură organizatorică și funcțională distinctă în cadrul Universității Politehnica din București, abilitată să asigure formarea profesională și perfecționarea continuă pentru cariera didactică la toate specializările integrate universității. Concepția și metodologia specifică pregătirii pentru profesia de cadru didactic la disciplinele tehnologice dăinuie în Universitatea Politehnica din București din anul universitar 1950-1951, prin inființarea Seminarului Pedagogic. Ctitorul și conducătorul acestuia a fost profesorul universitar doctor docent, membru corespondent al Academiei Române, Stanciu Stoian. De atunci și până în prezent funcționează fără întrerupere, cu modificări pe parcurs sub raport normativ, de structură, de conținut și funcționale, în scopul atingerii unor standarde ridicate de performanță și eficiență. Spiritul academic concretizat în activitatea didactică de valoare, cercetarea știintifică, acumularea de idei și experiențe novatoare pentru pregatirea integrală a profesorilor ingineri n-au încetat nicicând în Universitatea Politehnica din București.

DPPD este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului Universitar, înființată prin O.M. 3969/30.05.1997, abilitată:

  •  să coordoneze activitățile privind concepția, conținutul și metodologia specifică pregătirii pentru profesia de cadru didactic, prevăzute în planurile de învățământ ale facultăților, în programele analitice și în activitățile didactice de curs, seminar și practică pedagogică
  • să implementeze soluțiile de modernizare a învățământului și de sprijinire a reformei acestuia, ca efect al ameliorării profesionalizării pedagogice a viitoarelor cadre didactice, precum și ca transfer direct de informații și experiență între cadrele didactice unversitare din structura Departamentului și profesorii din școlile de aplicații, unde studenții efectuează practica pedagogică
  • să organizeze activități de perfecționare a pregătirii de specialitate, psihopedagogice și metodice a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
  • să acorde servicii de consultanţă psihopedagogică pentru studenţii şi cadrele didactice care se confruntă cu dificultăţi în procesul educaţional, pentru comunicare eficientă şi integrare şcolară, socială şi profesională optimă
  • să promoveze cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniu, prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, editarea de culegeri, îndrumare didactice etc..

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane are menirea  de a contribui la formarea inginerului – definit drept „persoană, în general diplomată, pe care studiile sale o fac aptă să ocupe funcţii ştiinţifice şi tehnice  active care au drept scop de a crea, organiza sau conduce”. Profesiunea de inginer presupune, aşadar, angajarea într-o activitate creativă, elaborarea unor soluţii non-standardizate,  în concordanţă cu noile rezultate din domeniul cercetării ştiinţifice. În consecinţă, programele de studiu includ atât discipline care  vizează nemijlocit formarea profesională, cât şi discipline care au rolul de a stimula şi de a dezvolta disponibilităţile creative ale persoanei, capacitatea şi disponibilitatea  de a se implica activ în procesul inovator. Astfel componenta tehnico-ştiinţifică  este întregită de o componentă umanistă, a cărei menire este de a contribui la  dezvoltarea intelectului şi imaginaţiei. Oferta educaţională a Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane  include  discipline sociale şi umaniste al căror studiu constituie  parte integrantă a activităţii de formare a inginerului. Aceste discipline pot şi trebuie să contribuie la  umanizarea educaţiei inginereşti prin „cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, formarea unei experienţe intelectuale cu deschidere către lumea valorilor umaniste, valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activitatea ştiinţifică, dobândirea competenţei şi abilităţilor comunicaţionale în viaţa socială şi politică în condiţiile globalizării şi integrării europene”.