Formare inițială pentru profesia didactică - Nivel II, pe parcursul studiilor universitare de masterat

În conformitate cu art. 2 alin. (2) al OMEN nr. 3850 din 2.05.2017  privind  organizarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), prin Departamentul Formare pentru Cariera Didactică – Ştiinţe Socio-Umane (DFCD-SSU), organizează, pe parcursul studiilor universitare de masterat, Programul de formare psihopedagogică Nivelul II (de aprofundare).

Programul de formare psihopedagogică este organizat în regim de finantare de la bugetul de stat, forma de învățământ cu frecvență, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal,  condiţia fiind acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică (obținute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II).

 

Concurs de admitere la programul de formare iniţială de studii psihopedagogice nivel II

Absolventii studiilor universitare de licență care au urmat programul de formare psihopedagogica (nivel I) pe parcursul studiilor universitare de licență (din anul I de studiu până în anul III de studiu), se pot înscrie pentru continuarea nivelului II de studii psihopedagogice, în primele 15 zile ale anului universitar 2018-2019 (24 septembrie-12 octombrie 2018) la secretariatul DFCD-SSU, sala 313, interval orar 9:00 -20:00, dosarul de înscriere conţinând următoarelor documente:

  • diploma de licenţă/ adeverinţă care să demonstreze finalizarea ciclului de licenţă eliberată de către  secretariatul facultăţii absolvite;
  • certificat de absolvire Nivel I al programului de formare psihopedagogică (cu durata de trei ani, derulat în perioada facultăţii) /adeverinţă care să demonstreze absolvirea nivelului I, eliberată de către  secretariatul facultăţii absolvite;
  • un chestionar primit de candidat în ziua înscrierii, în care acesta să evidențieze motivația, aşteptările şi compatibilitatea sa cu specificul competenţelor pentru profesia didactică.

Precizare!

Masteranzii care nu pot obţine în timp util de la secretariatele facultăţilor documentele necesare înscrierii (diploma de licenţă/ adeverinţă care să demonstreze finalizarea ciclului de licenţă, respectiv certificatul de absolvire nivel I/ adeverinţă care să demonstreze absolvirea nivelului I), pot completa în ziua înscrierii o declaraţie standard pe propria răspundere prin care confirmă absolvirea facultăţii şi nivelul I al programului de formare psihopedagogică (urmând că într-un interval de maxim două luni de la admitere să aducă documentele solicitate la secretariatul DFCD-SSU).

Examenul pentru admiterea la programul de formare psihopedagogică nivel II se face pe baza analizei dosarului candidatului şi a evaluării răspunsurilor din chestionarul motivațional, de către o comisie formată din cadrele didactice titulare ale DFCD-SSU.

Rezultatele (pe bază de calificativ: admis/ respins) vor fi afişate pe site-ul DFCD-SSU (http://dppd.upb.ro/) în perioada 15– 19 octombrie 2018.

Pe baza rezultatelor admiterii, studenţii, cursanţi ai programelor de formare psihopedagogică la nivelul studiilor de masterat (Nivel II), vor semna acte adiţionale la contractul de studii al fiecărui student.

 

Certificarea competențelor pentru cariera didactică

Conform art. 12, lit. b) al OMEN nr. 3850 din 2.05.2017, cu modificare OM 4129 din 16.07.2018, absolvenţii învăţământului superior care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 60 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin “certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul II”, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice la toate nivelurile sistemului naţional de învăţământ preuniversitar.

Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română şi în limba engleză, cu situaţia şcolară a absolventului.

Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, după cum urmează:

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (în cazul unei specializări);

c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;

d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate;

e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.

Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/ absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practica pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licență/ absolvire.

Plan de învățământ - Nivel II (Descarcă!)

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI 

Ordinul nr. 4129/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

Ordinul nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică