Formare iniţială pentru profesia didactică, în regim postuniversitar

În conformitate cu art. 2 alin. (2) al OMEN nr. 3850 din 2.05.2017 privind  organizarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Universitatea POLITEHNICA din București, prin Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, organizează anual, programul postuniversitar de formare psihopedagogică.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare se pot înscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare, cu taxă.

În cadrul acestui program, certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

 1. Nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreșcolar, preșcolar și general obligatoriu, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;
 2. Nivelul II (de aprofundare)  care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile învățămîntului preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii:
  1. acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;
  2. absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii:
  • studii universitare de master;
  • studii universitare de lungă durată;
  • program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite;
  • program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.

Programul de formare psihopedagogică este organizat la forma de învățământ cu frecvență, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

Programul postuniversitar de formare psihopedagogică, pentru ambele niveluri de certificare, (Nivel I şi Nivel II) se organizează numai în regim cu taxă. Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică în regim postuniversitar se aprobă anual de Senatul universităţii.

Programul de formare psihopedagogică se derulează pe durata a două semestre şi se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.